با نگاهی اجمالی به تاریخچه آموزش مجازی، مشخص میشود که با گسترش مرزهای دانش و فناوری و همچنین افزایش تقاضای آموزشی، شیوه های سنتی، پاسخگوی نیازهای روزافزون بشر نمی باشد و به طور حتم آموزش های مجازی در دوران کرونا با تمام مزایا و معایبشان، می توانند پاسخگوی این نیازها باشند. در این مقاله، سعی شده است با گسترش دید نسبت به آموزش مجازی ، مزایا و محدودیت ها و همچنین فرصت ها و چالش های این نوع آموزش ها را مشخص نموده و چشم اندازی از آینده آموزش های مجازی را بیان نماییم. در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که آموزشهای مجازی با توجه به تمام خدمات گسترده ای که ارائه داده اند دسترسی امن به شبکه مدارس می باشد .